Sposób na akredytację

Starając się o ministerialną akredytację szpital musi zadbać o pomiary dotyczące stopnia realizacji standardów zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia w stosownym rozporządzeniu. W związku z tym wiele jednostek wprowadza u siebie badania ankietowe pacjentów szpitala, prowadzone z udziałem osób, które zakończyły leczenie w danej placówce. Często mają one postać papierowej ankiety pacjenta, którą wręcza się pacjentowi wraz z wypisem, prosząc o jej wypełnienie. Inną popularną formą jest wysłanie e-mailem prośby o wzięcie udziału w internetowej ankietyzacji pacjentów. Obie formy są jednak obciążone ryzykiem odmowy lub nie wypełnienia całej ankiety – oznacza to niski wskaźnik response rate, pomimo podjętych prób kontaktu z potencjalnymi respondentami. Szpitale zwykle starają się zaprosić do wzięcia udziału w badaniu ankietowym jak największą ilość pacjentów, jednak nie wszyscy skłonni są poświęcić czas ankiecie.

Skuteczne dotarcie do pacjenta

Popularne ankietowe wywiady można przeprowadzić również telefonicznie, co znacznie podnosi ich responsywność.  Ze względu na swoje liczne zalety, które pozwalają obniżyć koszty i skrócić czas poszczególnych etapów procesu badawczego, mają różnorodne zastosowanie.  Metodę tę wykorzystuje się do pozyskiwania właściwie każdego rodzaju danych – czemu więc nie skorzystać z niej także w przypadku badań opinii pacjentów?

Haczyk?

Wymagania sprzętowe w tym przypadku ograniczają się do konieczności posiadania komputera z dostępem  do Internetu i pary słuchawek komputerowych z mikrofonem. Oczywiście niezbędne jest też stosowne oprogramowanie, udostępniane w Internecie po wykupieniu licencji u dostawcy software’u.  Nie są to jednak wysokie koszta, zwłaszcza, jeśli porównać je z drukiem ankiet papierowych, których realizacja przebiega także znacznie wolniej. Odpowiedzi zebrane w papierowych kwestionariuszach należy zliczyć lub zakodować, aby można było dokonać analiz i testów statystycznych, w wyniku których zostaną zidentyfikowane statystycznie istotne korelacje, trendy i tendencje. Praca z komputerowym systemem telefonicznym pozwala natomiast na jednoczesną z ich pozyskiwaniem rejestrację danych, co więcej, program magazynuje je od razu w postaci gotowej do prowadzenia obliczeń statystycznych.

Firma pomoże

Oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia badań ankietowych pacjentów dysponują także firmy działające na rynku badań społecznych. Zwykle prowadzą one sondaże właśnie za pomocą tej metody. Także tzw. call center dysponują zwykle stosownym zapleczem technicznym, jednak proces pozyskiwania danych to przecież jeszcze nie wszystko. Poprawne wykonanie badania satysfakcji pacjentów zakłada bowiem przede wszystkim zidentyfikowanie powtarzających się odpowiedzi, wskazujących obszary w których działanie placówki wymaga ulepszeń oraz takie, z których pacjenci są zadowoleni. Aby prawidłowo zinterpretować wyniki pomiaru konieczna jest wiedza socjologiczno-statystyczna, a specjalistów w tej dziedzinie nie brakuje zwykle w firmach badawczych.

Współpraca

W celu zapewnienia sobie dobrej współpracy z agencją, której zleca się badanie, warto zapoznać się z jej wcześniejszymi realizacjami. Jeżeli firma dotychczas zdobyła doświadczenie w pracy z podmiotami opieki medycznej, z pewnością dysponuje wiedzą o strukturze, zarządzaniu i finansowaniu służby zdrowia w Polsce – co niejednokrotnie może okazać się kluczowe dla właściwego przepływu informacji pomiędzy podmiotem zlecającym badania ankietowe pacjentów, a realizatorem usługi badawczej. Profesjonalni badacze wniosą z pewnością także obiektywne spojrzenie, czyniąc badanie wiarygodniejszym. Zewnętrzny podmiot realizujący ankietyzację pacjentów sprzyja także wyższemu wynikowi punktowemu w procesie ubiegania się o akredytację.