Granty na projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe – jak je otrzymać?

Każdy naukowiec chcący ubiegać się o dotację na działania w obszarze B+R stoi przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie. Szansa na uzyskanie dofinansowania znacznie wzrośnie, jeżeli do dokumentacji konkursowej zostaną dołączone wnioski z przeprowadzonych badań lub analiz rynku. Dzięki temu komisja oceniająca potraktuje wnioskodawcę bardziej poważnie w porównaniu do pozostałych konkurentów.

Jakie obszary badania mogą być podjęte?

Firmy badawcze oferują naukowcom wsparcie B+R dotyczące między innymi takich obszarów jak:

  • Preferencje docelowych odbiorców dotyczące wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
  • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji projektowej;
  • Analizy dotyczące procesu absorpcji technologicznej;
  • Pozyskiwania eksperckich rekomendacji oraz opinii dotyczących kryteriów innowacyjności;

Jakie techniki analityczne mają zastosowanie?

Aby dane pozyskiwane na potrzeby dotacji zostały potraktowane jako wiarygodne i wartościowe, pomiar badawczy powinien zostać zaplanowany z zachowaniem kryterium reprezentatywności. Na etapie doboru próby badawczej należy więc uwzględnić maksymalny poziom błędu statystycznego na poziomie 3% , 4% lub 5%. Spełnienie tego kryterium pozwala dokonywać uogólnienia uzyskanych wyników na pełną populację.

Dane empiryczne mogą być pozyskiwane z zastosowaniem różnego rodzaju technik ilościowej ankietyzacji. Jako przykład można wskazać wywiady telefoniczne CATI, ankiety internetowe CAWI, badania z użyciem papierowej ankiety (PAPI), a także wywiady terenowe z użyciem urządzenia mobilnego (CAPI).

Kompleksowe analizy rynku

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie na działalność B+R warto również zgłosić się do firmy badawczej z prośbą o realizację usługi analizy rynku. Wówczas ma miejsce proces gromadzenia i przetwarzania danych zastanych, takich jak statystyki instytucji publicznych, dotychczas sporządzone raporty, dyskurs polityczny, czy treści zamieszczane w mediach. Zasadne jest także poddanie analizie dokumentacji patentowej oraz uwarunkowań prawnych, mających wpływ na potencjalne powodzenie planowanej inwestycji.

Jak wybrać odpowiednią firmę?

Samo dostarczenie komisji konkursowej danych o niskiej jakości i wiarygodności nie wystarczy do tego, aby możliwe było uzyskanie przewagi nad konkurencją. Warto więc przyłożyć szczególną wagę do tego, aby wybrać rzetelną firmę badawczą. Powinien być to podmiot posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedstawicielami nauki oraz biznesu – zwłaszcza w kontekście obszaru B+R. Na polskim rynku funkcjonuje obecnie jedynie kilka podmiotów obsługujących granty i projekty naukowe.